חטאת.

- עיי קרבן' קרבנות . בתחילת הקיץ' וחיטים קיציות' הנזרעות באביב ומבשילות בסוף הקיץ . המין העיקרי שמגדלים אותו בימינו בארץ ישראל ובלי ספק גידלו אותו גם בתקופת המקרא' הוא החיטה הקשה . ( Triticum durum Desf . ) גרגיריה של חיטה זו קשים ומכילים אחוז גבוה של גלוטן , וקמחם משובח מאוד . הוא גידול החורף העיקרי של הארץ ; נזרע הוא לפני היורה או מיד לאחריו' וקצירו בחדשי יוני או יולי ' הכל לפי הזנים ולפי האזורים . אזורי החיטה העיקריים בישראל הם הקרקעות הכבדות של עמקי החוף , יזרעאל' הירדן העליון ובית שאן . גם בנגב הצפוני מגדלים חיטה' אלא שזו אינה גדלה שם אלא בשנים גשומות . בזמן האחרון הכניסו לארץ גם את החיטה הרכה , ( Triticum vuigare Host . ) מין שמגדלים אותו בעיקר באזורים ממוזגים ולחים יותר של כדור הארץ . נב ] תולדות החיטה לוטות בערפלי הפרי היסטוריה . האדם הקדמון פיתח וריבה את החיטים התרבותיות מתוך חיטי הבר בדרך תהליכי ברירה וטיפול ממושכים מאוד על ידי צורות כלאיים או צורות מוטאטיביות . מכל מקום כבר ידועות מן התקופה המיסוליתית חיטים הדומות לאלה שבימינו . גם אבות החיטה' כלומר צמחי הבר שמהם  אל הספר
מוסד ביאליק