חטא.

— בדתות הייחוד מושג החטא הוא מגופי סימניה של תפיסת תפקידו של האדם בעולם , והוא "בא להוסיף עמקות ודקדוק הכרה לציור המוסרי של האדם , יותר משהגיעו לו , כנראה , הקדמונים במושג הטוב" ( הרמן כהן . ( ואינו כן בדתות האליליות' שמקצת האלים סובלים או אפילו דורשים מעשים רעים' כגון גזל וניאוף . מכאן דין שיעמוד מושג החטא במרכזה של תפיסת החיים של המקרא ; ואמנם יש במקרא כמה שמות המורים עליו' כגון : חטא' פשע' עוון' הקשורים זה אל זה ( שמי לד'ז ; תהי נא'ד ה ' ( ועוד . אף על פי כן קשה לתאר את תורת החטא המקראית מכמה טעמים' ואלה הם : . 1 משומ שרוב השמות המורים עליו באים בכמה מקראות בצמצום משמעותם הקדומה , החילונית ( כגון חטא ; פשע . 2 ;( משום שכל המקראות שבא בהם לשון חטא מדברים לא רק במעשים אישיים' אלא גם במצב שנתהווה על ידיהם ; יהודה האומר . וחטאתי לך כל הימים ( ברי מג'ט ' ( אין כוונתו לומר : אוסיף לחטוא' אלא' סבל עווני יהא מוטל עלי כל הימים . ובמובן זה גם לא שלם עוון האמורי ( ברי טו'טז ' ( כלומר עדיין לא נתמלאה סאת עוונותיהם עד שיהיו ראויים לכליה . העוון ה"אובייקטיבי" הזה נמשל לפרץ הנבעה בחומה נשגבה ( יש'...  אל הספר
מוסד ביאליק