חזקי.

— בן אלפעל ; בין ראשי האבות אשר ישבו בירושלים בסוף ימי נחמיה ( דה"א ח' יז . ( על בני אלפעל ברשימה זו ע"ע אלפעל ; בנימין . בשבעים : . ACax ( e ) ei השם הוא קיצורו של שם תיאו פורי המורכב ביסוד חזק' כגון חזקיהו ( ע"ע . ( מ סנחריב' מנסרת שיקאגו ( עמודית ב' שורות ' ( 77-74 שחזקיהו אף התערב במישרין בענייניה של עקרון ( ע"ע ' ( הסמוכה יותר לגבול יהודה ; ופדי מלכה' ששמר אמונים לאשור' הודח ונאסר והובא בכבלים לירושלים . לאותם הימים יש לייחס כנראה את כיבושי חזקיהו בפלשת לצד גבול עזה ככתוב : הוא הכה את פלשתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר ( מל"ב יח'א . ( ואולי משום כך נמנע מלך עזה מלבוא בברית עם חזקיהו נגד אשור ( וע"ע עזה . ( כנראה יש לייחס לפרק זמן זה את המסופר במל"ב כ' יב יט' ובחזון ישעיהו לט' על בוא שלוחי מראדך בלאדן ( ע"ע ) מלך בבל אל חזקיהו ובידם ספרים ומנחה . מסתבר ששלוחים אלה' שהגיעו כנראה דרך המדבר' בתמיכת שבטי הערבים בעלי ברית הכשדים' באו לחזק את ידי חזקיהו במרדו באשור . הכתוב מספר ( מל"ב כ'יג ; ישי לט'ב ' ( שחזקיהו קיבל אותם בעין יפה' ואף פתח לפניהם את בית גנזיו והראם את אוצ...  אל הספר
מוסד ביאליק