לוח ב: חרפושיות שנתגלו בארץ ישראל חרפושית ממגידו ,• מאות י"ט—י"ח