חרפושית ובה טבועים ראשי סימנים לשמו של שנוסרת הבי; קבר במגידו, ראשית המאה הי"ט