חורם.

— איש מבני בנימין לפי דה"א ח'ה' וכנראה הוא הוא חפים' חופם ( ע"ע ) שבשאר מקראות . בשבעים , Qt / x או , Iwifi בפשי : חופם . מסתברת ביותר הצעת התיקון חופם ( נות ורותשטיין ' ( ומכל מקום אין לקשרו בשמות חירם' חורם ( ע"ע . ( וע"ע חופם' חפים ; חירם . NOTH , IPN , 38—39 , 242 ; ROTHSTEIN-HAENEL , 156 נ"א  אל הספר
מוסד ביאליק