חור.

— א ) אחד מזקני ישראל בדור המדבר' והוא שלישי למשה ואהרן . לפי סי שמות מינה משה את אהרן ואת חור לשופטים שישפטו את העם בימי שבתו בהר סיני ( שמי כד'יד . ( מעמדו של חור בתוך העדה נרמז גם במסורת על הקרב עם עמלק , שחור ואהרן תמכו שם בידי משה ( שם יז'יב . ( אף נזכר חור בשלשלת היוחסין של בצלאל אמן המשכן ( שם לא'ב ; לה'ל ; לח'כב ; דה"ב א'ה . ( ייחוסו של חור עצמו לא פורש בתורה' ולפי רשימות היחס שבסי דה"א הוא בנו של כלב בן חצרון' שילדה לו אפרת אשתו ( דה"ב יט כ . ( יש מקשים על ייחום זה' ע שם אמו אפרת' הנקרא על כמה יישובים שבארץ ישראל- כאילו רומז על חור שנולד בארץ' לפי שהשם אפרת הוא כינוי ליסודות היישוב הקדום שנבלעו בתוך משפחות כלב ( וע"ע אפרת . ( בעלי סברה זו מניחים' שהפסוק כ ( בדה"א ב ) הוא תוספת של עורך מאוחר . אבל בעיה זו כרוכה בבעיה המסובכת יותר של המשך ייחוסו של חור בדה"א . בנוסח המסורה דה"א ב'נ' סדר היוחסין הפוך' וכלב הוא בנו של חור : אלה היו בני כלב בן חור בכור אפרתה ; אבל מתוך שגם כאן הכתוב מייחס את חור לאפרת אמו' נראה שהוא הוא חור הנ"ל . וכבר הרגישו בכך השבעים' המחלקים את הפסוק נ ומושכים ...  אל הספר
מוסד ביאליק