חוקק.

- א ) עיר' הנזכרת פעם אחת במקרא בתיאור גבולו הדרומי של נפתלי : ושב הגבול ימה אזנות תבור ויצא משם חוקקה ופגע בזבולון מנגב ( יהוי יט'לד . ( חילופי הגרסאות של שם זה שבאו בכתבי היד של השבעים מעידים לדעתו של מרגליות על שתי צורות מקוריות שהיו לו , והן : , Amax כלומר ח ( י ) יןק' , Eixcox 1 - כלומר ח ( י ) קק . בירושי ( שבי' פ"ט' ה"א ) נזכר ביקורו של רי שמעון בן לקיש תושב טבריה במקום שנקרא חוקק' ומסתבר שיש לזהות מקום זה ביאקוק' השוכן 9 ק"מ מדרום לצפת . ואש תורי הפרחי כבר זיהה בשנת 1320 את יאקוק בחוקק שבנחלת נפתלי . הספר ידי משה' שנדפס באמצע המאה הי"ח לסה"נ' מעיד על מסורת שקבעה את קברו של חבקוק הנביא ביאקוק' ונראים הדברים שגם מסורת זו יסודה בזיהוי יאקוק עם חוקק המקראי הדומה בצלילו לחבקוק . אותו זיהוי מקובל גם על דעתם של החוקרים החדשים' אף על פי שאינו מתיישב עם דברי הכתוב הקובע את מקומו של חוקק בין אזנות תבור ובין המקום שבו פוגע גבולו של נפתלי בגבול זבולון' בקרבת הר תבור . אלט וםאריםאלו מתרצים קושיה זו על פי ההנחה שנתערבכ הסדר הגיאוגרפי בכתוב . החוקרים שדחו השערה זו ( קליין' נות ) בעל כרחם שבי...  אל הספר
מוסד ביאליק