חופש הרצון.

— בעית חופש הרצון' בצורה שבה נתעוררה במדע מתוך ההנחה שהתהליכים הנפשיים' ככל התהליכים שבעולם' קשורים זה בזה קשר סיבתי הכרחי ' לא היתה מורגשת בישראל בתקופת המקרא . אמנם גם אז היו מכירים בני ישראל במציאותם של גורמים הפועלים על רצוננו' כגון אהבת הבצע ( משי א'יט ' ( חימוד האשה ( מש' ו'כה ' ( וכיו"ב' אבל לא היו סבורים שפעולתם של הגורמים האלה הכרחית ונתנו את ההכרעה בידי האדם . גם אפיו של האדם לא היה נחשב אז לדבר הטבוע בו מתחילת ברייתו' כפי שחשבו בתקופה מאוחרת גם בישראל ( עיי למשל בן םירא ג'י : מהם ברך וירימם' מהם קלל וישפילם ' ( וכפי דעתם של כמה הוגי דעות נוצרים ומוסלמים . אדרבה' לפי השקפתם של סופרי המקרא שערי תשובה פתוחים לרשעים בכל שעה ( עיי למשל יחי יח'לב' ועוד ועוד . (  אל הספר
מוסד ביאליק