חול.

— אחד מבני ארם בלוח העמים ( בר' י ' כג . ( בדה"א א'יז' נשמטו המלים "ובני ארם" ' ויוצא שחול הוא בנו של שם ואחיו של ארם . הנסיונות לזהות את העם והארץ ששם זה מתכוון להם עדיין לא הביאו לידי תוצאות מסתברות . אין להכריע אם יש לשם חול שייכות לחוילה ( ע"ע ) ולשם השבט הצאפאי חולת . 188 : LITTMANN , SI , 343 , 6 FR . DELITZSCH , Wo lag das Paradies , Leipzig 1881 , 259 ; HOMMEL , EGAO , מ"פ לעומת זה , פילון האלכםנדרוני שלכאורה צריך היה ' מקדש יהודי מצרי זה להיות קרוב ללבו ביותר' אינו מזכיר את בית חוניו בספריו המרובים אפילו בדיבור , ואילו על המקדש בירושלים הוא מדבר בכבוד ובהערצה . ( Providemia 2 , 64 De ) וכשהוא אומר , שצריך להיות "רק מקדש אחד" , ( De speciality legibus ) דומה כאילו נתכוון לפסול את בית חוניו . יוסף בן מתתיהו , המזכיר את "מקדש חוניו" כמה פעמים בספריו קדמוניות היהודים ומלחמת  אל הספר
מוסד ביאליק