1. חדש.

— לפי דה"א ח'ט , אשתו של שחרים בן שבט בנימין , שילדה לו שבעה בנים' ראשי אבות באותו השבט . אבל מכלול הפסוקים שבאותו פרק קשה להלמו כמות שהוא לפנינו ( וע"ע יחס' פרקי היחס . ( בפס' ח נאמר : ושחרים הוליד בשדה מואב מן שלחו אתם נאת ] חושים ואת בערא נשיו . אפשר שנשמט כאן שמה של חודש' ויש לגרוס : ושחרים הוליד בשדה מואב ( מן שלחו (? את מחשים ( במקום : אתם חשים ) [ ויולד את חדש ] ואת בערא נשיו' ואחר זה בא פירוט בני חדש ובני בערא לא נזכרו ; ובפס' יא ואיל ך בא המשך ייחוסם של בני מחשים ( בן שחרים' שאפשר נולד לו מאשה ששמה שלחו . (? ויש סבורים שמפני גרסה לא ברורה נשתרבב שמה של חודש במקום בערא או בעדא בפס' ט' והם מסתמכים על גרסת השבעים , Ada שאינה אלא נוסחה אחרת ( משובשת מחמת דמיון האותיות דל"ת ורי"ש ) של בערא . יש מן החוקרים האומרים שזהו תיקון מכוון של גרסת השבעים' אך מבחינה זו יש לזכור שבני חושים ( או מחשים ? עי' לעיל ) הם ראשי האבות ליושבי אילון' ומשם פשטו דרך נחל שורק מערבה' ואף התיישבו בשפלת לוד ואונו ( שם שם' יב יג . ( ויש עניין בדבר שנמצאו בעמק אילון מעיינות חמים בסביבות חמתן ( השווה מעיינות בער...  אל הספר
מוסד ביאליק