1. חברון.

— א ) "אבי" משפחת הלויים , שהתייחסה אל קהת בן לוי : ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ( שמי ו'יח ; במי ג'יט ; דה"א ה'כח ; ו'ג ; כג'יב ;( ולקהת משפחת העמרמי ... ומשפחת החברוני ... ( במי ג'כז' ועיי גם במי כו'נח ; דה"א כו'כג . ( נראים הדברים' שמקום מושבה של משפחה זו היתה חברון' המרכז הדתי החשוב שביהודה' ומכאן גם שמה ; על קשריהם האמיצים של בני קהת אל חברון מעידים כמה מקראות ( יהו' כא'י-יא ; דה"א ו'לט מ . ( ייתכן מאוד שמשפחת לויים זו שירתה במקדש חברון מזמן ההתנחלות' ומילאה כאן תפקיד חשוב גם בימי מלכותו של דויד . לפי דה"א כג'יט' התייחסו בימי דויד ארבעה בתי אבות על משפחת חברון' והם : יריהו ( הראש ' ( אמריה' יחזיאל ויקמעם . גם בדה"א כו'לא' נשתמרה ידיעה על יריה הראש לחברוני ולתולדותיו לאבות' שבשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד , ועל אחיו בני חיל , שהפקידם דויד על האזורים הישראליים שבעבר הירדן מזרחה ( שם , פס' לב . ( אף נזכרו בידיעה זו חשביהו ואחיו בני חיל לחברוני ' שהופקדו בעבר הירדן מערבה לכל מלאכת ה' ולעבודת המלך ( שם' פס' ל . ( ועוד ידוע אליאל השר לבני חברון' שהשת...  אל הספר
מוסד ביאליק