חבר חבר.

- עיי כשפים . ( בועיאזכויי שבאנאטוליה המרכזית ) מספרת בלשון ודאי ' שכבר היו SA . GAS משרתים לנרם סץ' מלכה המפורסם של אכד . מהבובות אחרות שנמצאו בח'תשש אנו למדים' שמושלי מלכות החתים נהגו לפי המנהג הישן לחזק את הגייסות הלאומיים בתוספת גדודים של חיברו . החיילים השכירים הללו מכונים באותן הכתובות לא רק בכינוי 1 SA . GAS 'kha-bi-ri אלא גם kha-bi-ri-ish , kha-bi-ri-ia-ash וכדי ' שהן צורות השם חיברו בתוספת סימני היחסות החתיים' והיא דוגמה לשימושו הביךלאומי של השם העתיק ודברו . קבוצה שלישית של תעודות מח'תשש' שנרשמו בהן שטרי הסכמים שנעשו בין מלכי החתים של המאות הי"ד והי"ג לבין מושליהן של כמה וכמה ארצות' וארץ אמך ושאר מדינות סוריות בתוכן' מגדירות את הח'ברו כחלק מגופם של אוכלוסי המלכות החתית והארצות הסמוכות ; שכן נמנו אלהי החיברו עם האלוהות המרובים שהועדו על ההסכמים מתוך אמונתם של הצדדים שהאלים יענישו כל מי שיפר את התחייבויותיו . נד ] בדרך כלל היו אוכלוסי הילידים נוהגים בחיברו ובצאצ איהם מנהג נכרים שאינם ראויים ליהנות ממלוא זכויות האזרחים' ואף על פי כן היו הממשלות מכירות בטובתם של השירותים ששירת...  אל הספר
מוסד ביאליק