חבר, חבר.

—א ) בן כריעה בן אשר ( במי כו'מה . ( רשימת היחס של בני חבר ( דה"א ז'לב לט ) היא החוליה העיקרית של רשימת בני אשר ( ע"ע אשר ' ( ומסתבר שבית אב זה ידוע היה יותר משאר משפחות השבט . ועוד סימן לחשיבותה של משפחה זו' ששמו של חבר בא בתוך שבעים בני יעקב שירדו מצרימה ( ברי מו'יז — . ( ב ) חבר הקיני ( ע"ע ) מבני חובב ( ע"ע ' ( חותן משה' שנפרד מבני שבטו ונטה את אהלו ליד אלון בצעננים ( ע"ע ; שופי ד'יא . ( על יעל אשת חבר הקיני ע"ע . — ג ) אבי בית האב שישב בשובו שביהודה . יחסו אינו ברור . בדה"א ד'יח' נאמר : ואשתו היהודיה ילדה את ... חבר אבי שוכו ; אבל אותו פסוק והפסוק הקודם לו לקויים בחסר או מסורסים' ואין אנו יודעים באשתו של מי הכתוב מדבר . הוצעו כמה הצעות ליישוב הגרסה או לתיקונה' אלא שכול ן אינן יוצאות מגדר השערות' ורובן רופפות ; אף משמעות המלים : ואשתו היהודיה' אינה ברורה . השבעים פתרו היהודיה כשם עצם פרטי ואילו רוב החוקרים סבורים ששם תואר הוא ועניינו ' השינוי שבאשה זו כנגד בתיה בת פרעה הנזכרת בהמשך  אל הספר
מוסד ביאליק