חבצניה.

— מבני רכב' זקנו של יאזניה' שהוא בן דורו של ירמיהו ( ירי לה'ג . ( בשבעים : . A '«/ Wf >>? בערבית דרומית מצוי שם דומה : חיבץ . ריקמנס הסמיך שם זה לפועל הערבי חיבץ' שמשמעותו ערבב' ואין סברתו נראית . קיהלר הציע להסביר את השם המקראי על פי האכדית חיבצ , שפירושה עשיר . שופע . ולפי זה תהיה משמעות השם ה' העשירני ; כמבנה השם המקראי חשבניה והשמות עשניהו והגלניה שבחותמות עבריות ( וע"ע שם' שמות . ( ^ ,, Lexicon in VT . Leiden 1949 , s . v . ; CAD 6 . 13 RYCKMANS I . 100 . 394 ; A . RllfENBEKG , PEQ 1942 . 111 S . ; L . KolHLER , ש  אל הספר
מוסד ביאליק