חבב.

— חותן משה . במעשה מלחמת ברק ודבלרה על יבין מלך חצור מתוארים בני חובב' חותן משה' כקינים : וחבר הקיני נפרד מקין' מבני חובב חותן משה ( שופי ד'יא' וע"ע חבר . ( ואילו כבמי י ' כט' נאמר על חובב בן רעואל המדיני חותן משה' שהפציר בו משה שיילווה אל בני ישראל במסעם במדבר ויהיה להם מורה דרך ( כי על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעינים' שם' פס' לא . ( מן הכתוב האחרון לא נתברר מי הוא חותן משה' חובב או רעואל אביו' אבל משתמעת ממנו מסורת ברורה' שחובב התייחס על המדיינים' וכתוב זה סומכו לרעואל , שהוא לפי אחת המסורות ( שמ' ב' יח ) אבי צפורה . לדעת חוקרים אחדים נצטרפו בתורה כמה מסורות שלפי קצתן חותן משה הוא יתרו כהן מדיין ולפי קצתן חובב בן רעואל הקיני הוא חותנו של משה ( וע"ע יתרו . ( אחרים סוברים שהקינים שייכים למערכת שבטי מדיין' שנתפרסמו כרועים כספר הארץ וכסוחרים ' והיו מגיעים במסעותיהם למצרים בדרום ולאזורי נהר פרת בצפון ודרכי המדבר היו נהירות להם . לפי סברה זו נתייחדו הקינים בתוך המדיינים כקבוצה של משפחות חרשים' שהיו מנצלים את מכרות הנחושת בערבה ובסיני והיו נעים ונדים '  אל הספר
מוסד ביאליק