הערות

סרק ראשון 1 כגון אותו טריסון , בן שיחתו של יוסטינוס בניאםוליס , שברח לקורינתוס שביוזן : . Justinus , Dialogus cum Tryphone , PG . VI , c 473 שבויים יהודיים נמכרו אז אף בחופי הים השחור 2 . Hieronymus , In Abdiam 20 ( PL , XXV , c 1115 ) : שטח זה מוגדר באיכה רבתי א / ט"ז ( הוצ' בובר , ע' . ( 416 את המטרה הצבאית של הכביש בית גוברין — חברון גילה א . אלט ; Origenes , Homil . ; Justinus , Dial . c . Tryph . 16 ( PG , VI , c . 509 ) 3 . { PJB , 1931 , p . 18 ) ; Baramki , QDAP , V , pp . 3—10 4 . In Isai . I , 7 ( PL XXIV , c . 30 ) ( GCS , 23 , p . 312 ) VIII , 3 , 10—12 ( p . 393 ) , 91 ( p . 314 f . ) ; Hieronymus , in Jos . XVII , 1 ( GCS , 30 , p . 401 ) . Eusebius , Dem . evang . VII , 1 , 79 השווה כתובות קי '' ב ע-א . וא . א . אורבן , ' ארץ ישראל' ה , תשי"ט , עמי 195 והערה H . Mattingly and E . A . Sydenham , Roman Imperial Coinage , Vol . 5 . 54 6 . Empire in the British Museum , 1936 , pp . 493 4 II . pp . 327 , 448 , PI . XVI , 322 ; H . Mattinfily , Coins of the Roman על מציאות כפ...  אל הספר
מוסד ביאליק