נספח ראשון דורות התנאים והאמוראים וזמנם

תנאים לםה"נ דור ג : ( ר' מאיר , ר' נתן , ר' שמעון בר יוחאי , ו יוסי בן חלפתא , ר' יהודה בן אלעי , רבן שמעון בן גמליאל ) 160—130 דור ד.- ( רבי יהודה הנשיא ) 200—160 דור ד :. ( ר' חייא , בר קפרא , רבן גמליאל השלישי בן רבי ) 220 — 200 . אמוראים דור א : ( ר' יהודה נשיאה השני , ר' הושעיה , ר' יהושע בן לוי , ר' חנינה בר חמא , רי יונתן ) 250 — 220 דור ב ! ( ר' יוחנן בר נפחא [ מת , [ 279 ר' שמשון בן לקיש , ר' כהנא , / חייא בר יוסף , ר' שמלאי , רבן גמליאל הרביעי ) 280 — 250 דור ג . ( ר' אלעזר בן פדת , ר' אבהו , ר' אמי , ר' אסי , ר' שמואל בר נחמן , ר' יצחק , ר' לוי , ר' זעירא , רבן יהודה נשיאה השלישי ) 320 — 280 דור ד : ( ר' ירמיה , ר' חלבו , ר' אחא , רי אבין , ר' חונא , רבן הלל השני ) 360 — 320 דור ה : ( ר' פינחס בן חמא , ר' ברכיה , ר' מני , ר' תנחומא בר אבא , רבן גמליאל החמישי ) 400 — 360 הנשיאים האחרונים רבן יהודה הרביעי בקירוב 400—385 רבן גמליאל השלישי בקירוב [ 241 ] 425 — 400  אל הספר
מוסד ביאליק