תיקון תקלות הזמן

כך הוקם ביישוב היהודי בארץ ישראל ארגון חדש , שמילא במידה מסוימת את מקומה של המדינה שנחרבה . ארגון זה יצר לו מנגנון מתאים' מרכזי ומקימי , ומרות חדשה זו השתלטה על העם . היישוב היהודי בארץ היה עוד כוח גדול , והיה מבוסס על יסודות כלכליים בריאים . אולם קודם שיכלה להתעורר בו כל מגמה מדינית ופעולה מדינית מכוונת מצדו , היה צורך לבער מתוכו כמה מגרעות ולתקן כמה תקלות שגרמה אותן מצוקת השמד . הסכנה הראשונה היתר , התרוקנות הארץ מיושביה היהודים . הרדיפות גרמו , כפי שראינו , ליציאת רבים מחשובי האומה לחוץ לארץ , וכמה מהם , כמו רי יהודה בן בתירה ור' מתיה בן חרש , שוב לא חזרו אליה . הפעולה למניעת היציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ נעשתה בשני קווים מקבילים : קו משפטי וקו מוסרי דתי . בדרך הראשונה נקטו בשורת אמצעים חוקיים לעידוד העלייה לארץ , כגון עליית הבעל או האשה אפילו נגד רצונו של בן הזוג האחר ו 'הוא ( הבעל ) רוצה לבוא לארץ ישראל והיא אינה רוצה , כופין אותה לבוא ; היא רוצה לבוא והוא אינו רוצה , כופים אותו ( תוספתא כתובות י"ג , ב ; ( ' וכן להיפר ביציאה . כל מי ש'נדר ליקח לו בית ... וליקח לו שדה ( בארץ ישראל , ...  אל הספר
מוסד ביאליק