אתנן (בהפסק אתנן).

— פירוש של שם זר . במקרא הוא על הרוב : שכר שנותנים לזונה או לקדשה ( אתנן זונה בוי' א'ז ודבי כג < יט . ( פעם אחת באה הצורה אתנה ( הו' ב , יד . ( תקבלות : מחיר , נדה , נדן , סחר . סמוך לפרשת העריות ושאר איסורי חיתון נאמר בספר דברים : לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל ; לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך לכל נדר כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם ( כג , יח יט . ( אתנן הזונה ומחיר הכלב , כלומר שכר העןדש ( ע"ע ) נחשבו לתועבת ה , ' והבאתם אל בית ה' נאסרה משום סרך עבודת אלילים וחילול הקודש . לפי שעה אין הקבלה לחוק זה בכתובות הקדומות . בסיפור על מעשה תמר ויהודה נאמר שיהודה הבטיח לתמר , שחשבה לזונה קדשה , גדי עזים באתננה ( בר' לח , טז ואילך . ( גמ שמשון פקד את אשתו בגדי עזים ( שופ' טו , א . ( אבל גם דברים אחרים ניתנו כאתנן . בפי הנביאים משמש אתנן הזונה כמשל של גנאי לפולחן הזרים ולעבודת אלילים , ובפרט לפולחן הכנעני הפרוץ בהפקרות מינית ( וי' יח , ג : כמעשה ארץ מצרים ... וכמעשה ארץ כנען - { הושע מוכיח את ישראל על כי זנה מעל הי : אהבת אתנן על כל גרנות דגן ( ט , א , ( ומזהיר : והשימותי ...  אל הספר
מוסד ביאליק