אסתר (מגילה).

— נא ] בשם מגילת אסתר , ובקיצור מגילה סתם , או מגילת אחשורוש , או אסתר , נקראת אחת מחמש המגילות , האחרונה בסדר המגילות של ההו צאות העבריות המצויות בידינו . לפי הסדר המובא בתלמוד ( ב"ב יד'ב ) מקומה של מגילת אסתר בין איכה ועזרא , וכן בכתבי יד עבריים אחדים , שבהם לא בא סדרן של חמש המגילות זו אחר זו לפי סדר קריאתן בשנה ; בכתבי יד אחרים מקומה בין דניאל ועזרא . שמה בשבעים הוא , EOHTJQ וכן בתרגום הלטיני : . Liber Esther בשני התרגומים האלה מגילה זו מסודרת בסוף הספרים ההיסטוריים , אחר ס' עזרא או אחר ס' יהודית . [ ב ] וזה תכנו של הספר כפי שהוא עולה לפנינו בנוסחו העברי : אחשורוש ( ע"ע , ( מלך פרם ומדי , עשה משתה גדול בשושן הבירה , וכטוב לבו ביין ציווה להביזז לפניו את ושתי המלכה להראות למסובים את יפיה , וכאשר סירבה ושתי לבוא , יצא דבר מלכות מלפניו , על פי עצת חכמיו , "אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלר לרעותה הטובה ממנה . " לאחר זמן קיבץ בעצת משרתיו את כל הבתולות היפות שבמלכותו , לבחור לו אשד . שתמלוך תחת ושתי . ביניהן היתה היתומה הדסה , היא אסתר , בת אביחיל דוד מרדכי היהודי משבט...  אל הספר
מוסד ביאליק