אלהים.

-. ' נ א ] תפיםתאלהיםבמקרא תפקידנו כאן לבאר את מושג "אלהים , " במובן של deus ( ולא של TpDn . ( numen זה כפול הוא : כשם שהמלה urbs מורה על כל עיר שהיא וגם על רומה במיוחד , וכשם שבעברית מורה המלה עיר על כל עיר שהיא וגם על ירושלים במיוחד , כן משמש הביטוי אלהים במקרא גם כמונח סוגי וגם כשם אלהי ישראל . . 1 לפי המקרא משותף הוא המושג הסוגי לעם ישראל ולכל שכניו . אמנם יש מי שלא ידע את ה' ( שמ' \ ז , ב , ועוד !( אבל את השם אלהים מבינים גם נכרים , ואף הם משתמשים בו . תפיסת המושג הםוגי הזה חשובה בשבילנו גם לעצמו וגם כדי לעמוד על היחס שבין דת ישראל לדתות העמים שכניו . המושג הזה הוא מושג אישי , אם כנושא ואם כנשוא . בחינת נושא הוא שונה מכוחות , מעין אוךנדה או מאנה , ובחינת נשוא אין בו משום ציון עניינים מופשטים כמו ביוונית " ) ההתראות עם ידידינו היא אל , " אבריפידס , . ( 560 , Helena אמנם נמצאת תפיסה על אישית של הנהגת העולם ; ( fidviov TO ? MOV , TO dm- = ) עי' למשל בר' מא'לח לט . אבל למונותיאיזם של עם ישראל ולפוליתיאיזם של שכניו משותף הבסיס ה"תיאי סטי" ואלה שני סימניו : א ) אין האדם רואה את האלהות ...  אל הספר
מוסד ביאליק