תוכן עניינים

רשימת תמונות 9 פתח דבר 15 מבוא 18 פרק ראשון : חצי האי האיבה בימי הביניים : המפגש התרבותי בין יהדות , איסלם ונצרות 25 איסלם ונצרות 25 אוכלוסיית אל אנדלוס 30 המיעוטים במדינות הנוצריות : קהילות המודחארים והקהילות היהודיות 31 חילופי התרבות בין האוכלוסיות השונות 35 פרק שני י מקורות השראה לעיצוב העיטור בספרי תנ " ן בספרד 46 ספרי קוראן 46 ספרי תנ " ך עבריים מהמזרח התיכון ומצפון אפריקה 50 האמנות הנוצרית בספרד 58 האמנות המודחארית 61 פרק שלישי : בתי המלאכה בקסטיליה במאה השלוש עשרה 63 ספר התנ " ך הקדום ביותר 63 מתנ " ך מרסיי ועד כתר דמשק 65 תנ " ך פארמה 71 יוסף בן יהודה אבן מרוואס 84 השפעות מהאמנות הנוצרית 87 פרק רביעי : יהושע אבן גאון ויוסף הצרפתי 92 פרק חמישי : אסכולות קסלאניות במאה הארבע עשרה 118 תנ " ך פרפיניאן וקרוביו 118 ספרי תנ " ך מברצלונה וסביבותיה 125 תנ " ך פואה , תנ " ך פרחי וחידוש הסגנון המזרחי 132 תנ " ך קינגס 136 תנ " ך סרגוסה 137 האיקונוגרפיה של תיאורי המקדש 137 עיטורי המסורה הגדולה 145 פרק שישי : מאבק התרבות בקרב יהדות ספרד והשלכותיו על אמנות הספר העברי 148 פרק שביעי : זרמים סגנו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד