ביבליוגרפיה

א . רשימת המקורות וקיצוריהם . 1 הספרות התלמודית - מהדורות ביקורתיות אדר'נ נו'א נו'ב : אבות דרבי נתן , נוסח א-ב , מהדורת שכטר , וינה תרמ " ז , איכה זוסא : מדרש זוטא לחמש מגילות , מהדורת ש' בובר , וילנה תרפ '' ה . א'כ ר : מדרש איכה רבה , מהדורת בובר , וילנה תרנ '' ט , קטעים נוספים גם אצל : צ '' מ רבינוביץ , גנזי מדרש , תל אביב תשל " ז . ב " ר : מדרש כראשית רכה , מהדורת תיאודור-אלבק , ירושלים תשכ " ה . 3 דב ר : מדרש דברים רבה , מהדורת ליברמן , ירושלים תשל '' ד . ויקיר : מדרש ויקרא רבה , מהדורת מרגליות , ירושלים תשי " ג-תש " ך . מדרש הגדול לספר דברים : מדרש הגדול ל 0 פר דברים , מהדורת פיש , ירושלים תשל " ג . מדרש משלי : מדרש משלי , מהדורת וויסאצקי , ניו יורק תש'ץ . מדרש תהלים : מדרש תהלים , מהדורת בובר , וילנה תרנ " ה . מדרש תנאים : מדרש תנאים , מהדורת הופמן , ברלין . 1909 מכילתא דרבי ישמעאל : מכילתא דרכי ישמעאל , מהדורת הורוביץ-רבץ , פרנקפורט תרצ " א . מכילתא דרשב י : « : ילל / א ליכי שמעון כר יוחאי , מהדורת אפשטיין-מלמר , ירושלים תשט " ו . סדר עולם רבה : 0 רר עולם רבה , מהתרת רטנר , וילנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד