IV. ירושלמי, תעניות פ"ד, סח ג - סט ג

לפרק ז : הבקעת העיר ושרפת המקח * ו ( א ) ובטל התמיד - ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי : בימי מלכות יוון היו משלשלין להן שתי קופות שלזהב , והיו מעלץ להן שני טליים . פעם אחת שלשלו להן שתי קופות שלזהב והיו מעלין להן שני גדיים . באותה שעה האיר הקב " ה עיניהם ומצאו שני טליים מבוקרים בלשכת הטלאים . על אותה שעה העיד ר' יודה בר אבא על תמיד שלשחר שקרב בארבע שעות . אמר ר' לוי : אף בימי מלכות הרשעה הזאת היו משלשלין להן שתי קופות שלזהב , והיו מעלין להן שני כבשים . ובסוף שילשלו להם שתי קופות שלזהב והעלו להן שני חזירין . לא הספיקו להגיע לחצי חומה עד שנעץ החזיר וקפץ ארבעים פרסה ## ד / ישראל . באותה שעה גרמו העוונות ובטל התמיד וחרב הבית ... ( ב ) והובקעה העיר - כתיב " .- בתשעה לחדש הובקעה העיר " ( ירמיהו לט , ב , ( ואת אמר הכין . אמר ר' תנחום בר חנילאי : קילקול חשבונות יש כאן ... רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש , רבי יוחנן אמר : למלך שהיה יושב ומחשב חשבונות . באו ואמרו לו . נשבה בנך , ונתקלקלו חשבונותיו ... ר' מנא בעי . ניחא נתקלקלו לשעבר , דילמא להבא ? בין כמאן דאמר בתשעה לחדש , בין כמאן דאמר בשבעה ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד