III. אדר"נ, נו"א ונו"ב

לפרקים גד : הטלת המצור על ירושלים , שחפת האסמים והרעב נו " א , פ " ד , עמ' 22 וכשבא אספסיינוס להחריב את ירושלים , אמר להם : שוטים , מפני מה אתם מבקשים להחריב את העיר הזאת ואתם מבקשים לשרוף את בית המקדש ? וכי מה אני מבקש מכם , אלא שתשגרו לי קשת אחת או חץ אחת ואלך לי מכם . אמרו לו.- כשם שיצאנו על שנים ראשונים שהם לפניך והרגנום , כך נצא לפניך ונהרגך ... . היו לו לאספסיינוס אנשים שרויין כנגד חומותיה של ירושלים וכל דבר ודבר שהיו שומעין היו כותבין על החצי וזורקין חוץ לחומה , לומר שרבן יוחנן בן זכאי מאוהבי קיסר הוא . נו " ב , פ " ו , עמ' 19 וכשבא אספסיאנוס והקיף את ירושלם שרה כנגד חומת ירושלם ואמר לאנשי ירושלם :  אל הספר
הקיבוץ המאוחד