נספח א: טבלת הנושאים המופיעים במסורות החורבן המפורטות

איכ " ר , א ה = ) בובר , עמ' ;( 69-65 בבלי , גיטץ נה ב - נז א ; אדר " נ , נו " א , פ " ד , עמ' ; 24-22 אדר " נ , נו " ב , פ " ו-פ " ז , עמ' ; 22-19 ירושלמי , תעניות פ " ד , סח ג - סט ג :  אל הספר
הקיבוץ המאוחד