הערות

מבוא . 1 ראה , למשל , עמדותיהם של אלון , תולדות , א , עמ' ; 33-30 אורבך , היהודים בארצם , עמ' ; 62 ספראי , התאוששות היישוב , עמ' , 26-18 המדגישים את המשבר שגרם החורבן , כנגד גישתם המצמצמת של בער , ישראל בעמים , עמ' ; 19 גודבלט , יהודי א " י , עמ' ; 162-155 ניוזנר , יהדות אחרי חורבן , עמ' 98-83 ( כל חוקר ונימוקיו . ( אפשר לציין עוד מחקרים רבים , ותקצר כאן היריעה pn , כללי על מקומו של חורבן בית שני בהיסטוריה היהודית ראה אצל הר , שאלת הפריודיזציה , עמ' . 73-69 . 2 רפפורט , מקורות , עמ' . 3 . 120-119 לואיס , ההיסטוריה , עמ' . 9-8 על גישת חז " ל להיסטוריוגרפיה נציין רק עבודות אחדות : הר , תפיסת ההיסטוריה ; אורבך , הלכה והיסטוריה ; ירושלמי , זכור ; פונקנשטיין , זכרון קיבוצי , עמ' . 4 . 30-17 זמן עריכתו של המדרש חל לדעת רוב החוקרים בין המאות החמישית לשביעית . סקירה מקיפה של דעות החוקרים על זמנו של המדרש ראה אצל מנדל , הסיפור במדרש איכה , עמ' 6 ואילך . . 5 ראה על הסוגיה כולה מאמרו של אפרק , מלחמת בר כוכבא , והסיכום בעמ' . 104-103 על '' דיני " pp ^ yo ומשמעותם , ראה : ספראי , סיקריקון . פרנקל ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד