3. הצלת רבי צדוק

באיכ " ר ובבבלי מוקדש לר' צדוק מקום נכבד בקטע הבקשות של ריב " ז ; על פי גרסת המדרש מילא ר' צדוק תפקיד מכריע בעיר הנצורה - צומותיו כמעט שהצילו את העיר . ריב " ז , ר' אליעזר ור' יהושע טורחים כדי להצילו , ואספסיינוס משתכנע בגדולתו ושולח רופאים לרפאו . אין ספק אפוא שהמדרש משתדל להבליט את מקומו המרכזי של ר' צדוק בין ניצולי החורבן . על אף שינויי תוכן וסגנון , נשמרת המגמה הזו אף בגרסת הבבלי , שם 43 מוצגת תחילה בנפרד פרשת צומותיו ותעניותיו , ולבסוף באה בקיצור גם פרשת הוצאתו מהעיר וריפויו בפקודת אספסיינוס : ... אמר ליה ( ריב " ז לאספסיינוס : ( תן לי יבנה וחכמיה , ושושילתא דרבן גמליאל , ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק ... אסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק מאי היא ? יומא קמא אשקיוה מיא דפארי , למחר מיא דסיפוקסקא , למחר מיא דקימחא , עד דרווח מיעיה פורתא פורתא ...= ] . רופאים שירפאו את ר' צדוק מהם ? יום ראשון השקוהו מי סובץ , למחרת ( השקוהו ) מי קיבר , למחרת מי קמח , עד שרווחו מעיו מעט מעט [ . ( בבלי , גיטין נו ב , על פי כתב יד מינכן . ( בניגוד למקומו המרכזי של ר' צדוק במסכת הבקשות של ריב " ז באיכ " ר ובבבל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד