פרק א / האגדה על קמצא ובר קמצא

בשתי האסופות המפורטות והחשובות ביותר על החורבן , במדרש איכה רבה pKn rop ^ x ובמסכת גיטין שבתלמוד הבבלי , מופיעה האגדה על קמצא ובר קמצא , או בר כמצא ובר כמצורא בגרסה pKn \ n 'Vs 1 ur דיוננו נפתח באגדה על בר קמצא בעקבות התלמוד הבבלי , שם היא מוצבת בתחילת התיאור הארוך של המצור והחורבן . במסורת psn ישראלית שבמדרש איכה מובאת אגדה זו בהקשר אחר :  אל הספר
הקיבוץ המאוחד