פרק ח מגדל בבל

ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים . ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם . ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר . ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ . וירד ה' לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם . ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות , ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות . הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו . ויפץ ה' אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת ’ העיר . על כן קרא שמה בבל כי שם בלל ה' שפת כל הארץ ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ . ( בראשית יא : א-ט ) בשנת 1957 לאדוננו סקר הבלשן מרטין ג'וס את שלושת העשורים הקודמים בחקר הבלשנות והגיע למסקנה שאלוהים הרחיק לכת הרבה יותר בבלילת שפתם של צאצאי נוח . על אלוהי בראשית נאמר שדי היה לו שבני האדם לא יבינו אלה את אלה , ואילו ג'וס הכריז ש " שפות יכולות להיבדל אלו מאלו בלי גבול ובדרכים לא-צפויות . " באותה שנה ראה אור הספר מבנים תחביריים , והחלה המהפכה החומסקיאנית , ושלושת העשורים הבאים החזירו אותנו לסיפור המקראי כפשוטו ....  אל הספר
הוצאת שלם