רשימת הקיצורים

Old Testament , Oxford 1972 ( first edition 1907 ) . B . D . B . Brown-Driver- Briggs , Hebrew and English Lexicon of the BASOR Bulletin of the American Schools of Oriental Research HTR Harvard Theological Review CBQ Catholic Biblical Quarterly CAD The Chicago Assyrian Dictionary Judentums MGWJ Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft der JSOT Journal for the Study of the Old Testament ZAW Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft VT Vetus Testamentum I 'I' LJgarit Forschungen בספריית הילל בךחיים ראו אור : יונה פרנקל , עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגרה אליעזר שביד , היהדות והתרבות החילונית זאב לוי , בין יפת לשם שמואל ספראי , ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד דב רפל , תרגום אונקלוס כפירוש לתורה עפרה מאיר , הסיפור הדרשני בבראשית רבה מנחם דורמן ( מהדיר , ( מקוה ישראל , תשועת ישראל למנשה בן ישראל דוד הרטמן , מנהיגות בעיתות מצוקה - על איגרות הרמב"ם אליעזר שביד , מאבק עד שחר זאב ויסמן , עם ומלך במשפט המקראי מנחם קלנר , תורת העיקרים * משה חלמיש , מבוא לקבלה * מנחם הירשמן ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד