מעשה ראובן ובלהה (בראשית לה', 22)

כפי שכבר ראינו , בשורה ארוכה של מצבים במקרא ניצב משולש דמויות , שקדקדו אישה שבעטיה נוצרת יריבות בין שתי הדמויות הגבריות . יריבות זו נושאת לעיתים אופי מיני , אך לעולם יהווה משולש 147 זה מאבק על שליטה או הפגנת כוח : אברהם , שרי ופרעה ; אברהם , שרה ואבימלן ; יצחק , רבקה ואבימלך מלך פלשתים ; כלב , 151 150 עתניאל בן קנז ועכסה ; דויד , שאול ומיכל ; אדוניה , שלמה 153 ואבישג ; אחאב , אליהו ואיזבל ועוד . מצב כזה אנו מוצאים גם במעשה המסופר בקצרה ובסגנון אליפטי במעשה ראובן ובלהה פילגש אביו . הדבר אירע אחרי מות רחל בלידתה את בנימין . וזה סיפור המעשה : " וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל . " במילים מועטות אלה רב המכוסה על הגלוי . מה היה המניע של ראובן למעשהו ? מה היתה תגובת יעקב ישראל ? מדוע אין הכתוב מפורש יותר ? בצוואת ראובן , שבספרים החיצוניים , אנו קוראים הרחבה של פרשה זו : כי לולא ראיתי את בלהה רוחצת במקום סתר כי עתה לא נכשלתי בחטא הגדול הזה . כי כאשר נתפשו מעיני בראותי את ערית האשה לא נתנה שנה לי עד אשר עשיתי את התועבה הזאת . ויהי כאשר הלך יעקב אבי אל יצחק אביו בעת היותנו במגדל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד