פרק שני : האישה - האם "עובדת" או "חברה" במפעל התחייה?

בוויכוח על אודות מעמד האישה , הוויכוח הציבורי היחיד , ככל הנראה , בנושא הזה שהתקיים בשנות העלייה הראשונה , אמר יחיאל מיכל פינס : " אנחנו באמת הננו מקווים שגם נשי ישראל תעבורנה את עבודת 1 התחייה אבל בתור עובדות ולא בתור חברות [ שוות זכויות . " [ בדברים האלה העריך פינס את מקומה של האישה העברייה במפעל ההתיישבות של אנשי העלייה הראשונה . חוקרי הפמיניזם כבר העירו על העדרה של האישה מספרי ההיסטוריה 2 בכלל וממקורות ההגירות בפרט . חקר תולדות הנשים בארץ 3 ישראל עדיין מצוי בראשית דרכו . בפרק זה בדעתי לעמוד על מקומה של האישה בחברה היישובית החדשה ההולכת ומתהווה . ברצוני לבדוק באיזו מידה השתתפו נשות העלייה הראשונה בשני ההיבטים החשובים ביותר של מפעל התחייה ! העבודה החקלאית ועיצוב החינוך העברי הלאומי . שני העניינים האלה הם גרעיני החידוש שנזרעו בשנות העלייה הראשונה , ובדעתי לבדוק גם את התייחסותם של הגברים למעורבותן של הנשים . המקורות ה"נשיים" בנושא הזה נדירים ביותר , וקולן של הנשים כמעט לא נשמע . אחתום פרק זה בסקירה מפורטת של הוויכוח אודות מתן זכות הבחירה לנשים , שהתקיים בשלהי העלייה הראשונה . הוויכוח ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד