ביבליוגרפיה וקיצורים

אופנהימר , אהרן , עם הארץ , ירושלים תשל"ג . אורבך , א "א , ההלכה מקורותיה והתפתחותה , גבעתיים . 1984 אורבך , א"א , חז"ל פרקי אמונות ודעות , ירושלים תשכ"ט . אורמן , דן , "ר' אלעזר הקפר ובר קפרא האמנם אב ובנו , " באר שבע ב , תשמ"ה , עמ' 7 . 25 אחדות , אליהו , היחסים החברתיים והכלכליים בין יהודים לנוכרים בבבל בתקופת התלמוד ( עבודת גמר , ( ירושלים . 1990 אירל , משה , גולם , תל אביב - ירושלים , תשנ"ו . איזנשטין , י"ב ( עורך ) אנציקלופדיה אוצר ישראל , ניו יורק תשי"ב . איילי , מאיר , אוצר כינויי עובדים , ( מהדורה שניה , מתוקנת ומורחבת , ( תל אביב , . 2001 איילי , מאיר , "ההתיחסות הערכית למלאכה בספרות חז"ל , " מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ד תשמ"ב , עמ' 7 . 59 איילי , מאיר , פועלים ואומנים , גבעתיים . 1987 אלבוגן , י"מ , התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית ( מגרמנית י . עמיר , ( תל אביב . 1988 אלבוים , יעקב , "תבניות לשון וענין במעשי חכמים , " דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות , תשמ"א , עמ' 71 . 77 אלבק , חנוך , מבוא לתלמודים , תל אביב תשכ"ט . אלון , גדליהו , '' השיטה הסוציולוגית בחקר ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד