נספח: מונחי סעודה

במחקר זה נבחנו כשמונים מעשים מספרות חז"ל המתאימים להגדרה של מבחני סעודה . מבחני הסעודה מקיפים את כל המעשים שמצאתי ושמתייחסים לסעודות בתוך חוגי החכמים , וכן כמה מעשים מתוך מבחני הסעודה שבמרכזם עומד המפגש עם "האחר . " מונחי סעודה כדרך למיון "מבחני סעודה" 156 בסעודות ההיססוריות המתוארות בספרות חז"ל איתרתי כמה סוגים של מבחנים מעמדיים : . 1 סעודות שבמהלכן מוגדרת ונבחנת השתייכותם של אנשים שונים לקבוצת תלמידי החכמים . . 2 סעודות שבמהלכן נבחנת מערכת היחסים בין החכמים לקבוצות אחרות בעם היהודי ( ואף בסביבה הנוכרית ) ונבחן מעמדם ביחס לקבוצות אלה . . 3 סעודות שבהן מתקיים מאבק לשימור המקום בהיררכיה הפנימית בעולמם של החכמים או לשינויו . מתבקש למיין את מבחני הסעודה המרובים שבספרות חז"ל לתכניהם , וכך נהגתי . יחד עם זאת , אני מבקשת להשתמש בשיטת מיון נוספת וייחודית , שהיא מהותית למקורות עצמם ומתבססת על התמקדות ב"מונחי הסעודה . " לענייננו , אגדיר "מונחי סעודה" כמונחים שבעזרתם מתוארת הסעודה , ושנועדו - בין היתר - לכוון את השומעים להבנת אופיה . הקורא נתקל כבר במונחים אלו , המופיעים במבחני סעודה רבים , בדרך...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד