סיכום: ההשלכות על חקר ספרות חז"ל

בספר זה ביקשתי לבחון את מעשי הסעודה בספרות חז"ל ולהצביע על השיח המיוחד המשתקף בהם . ממחקרי עולה כי התכלית של תיאור מרבית הסעודות בספרות חז"ל היא ביטוי למאבק היררכי המתנהל בין משתתפיהן . את המאבק הנערך במעשי הסעודה החזליים כיניתי בתואר " מבחני סעודה . " במהלך מחקר זה בחנתי שמונים ושלשה מבחני סעודה מספרות חז"ל . בחלק א' בקשתי להתמקד בבחינה שיטתית של הסעודות הנערכות בתוך עולמם של החכמים . בחלק ב' בחנתי את השפעת ההקשר הסוגייתי על ניתוח מגמותיהם של מבחני הסעודה ועל הבנתם , באמצעות עיון בסוגיה ערוכה מתוך הפרק השביעי של מסכת ברכות . הסוגיה מכילה אחד עשר מבחני סעודה . בחלק זה נידונו , זה לצד זה , סעודות חכמים ומבחנים שבהם משולבים גם אנשים שאינם מחוגי החכמים . בסעיף האחרון של חלק א ביקשתי להציע התמודדות חלקית עם תבנית אחת של מבחני סעודה ( חמישה מבחנים ) הנערכים בנקודות המפגש שבין החכמים ל"אחרים" - אנשים שאינם מחוגי החכמים . הנספח שלהלן יוקדש להצגת כמה תבניות לשוניות וסיפוריות קבועות , המשותפות כמה מבחני סעודה ושבעזרתן ניתן לאפיין את המבחנים . במרכזן של תבניות אלה נמצאים כמה מונחים קבועים , המופ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד