תוכן העניינים

פתח דבר 7 הקדמה מאת הרווי גולדברג 11 מבוא . 1 16 הגדרה ואפיון של "מבחני סעודה" . 2 16 המחקר האנתרופולוגי של המזון והסעודה ומשמעותו לחקר הסעודות בעולמם של רוז"ל 19 . 3 כלים ומודלים ספרותיים 26 . 4 הסעודה ומחקר מגדר . 5 29 סוגיית ההקשר . 6 31 מיון הסעודות . 7 33 הסעודות בעולם העתיק 34 חלק א : סעודות חכמים לסוגיהן 47 . 1 מבחני ברכות - נוסח וקדימויות 48 . 2 תלמידים בפני רבם 66 . 3 מבחני כשרות - הכשלה וחשדנות בענייני כשרות 85 . 4 היענות והימנעות 119 . 5 מוות ואוכל 157 . 6 נימוסי סעודה , קדימויות וכיבודים . 7 176 חכמים סועדים עם "האחר" 203 חלק ב : מבחני סעודה בהקשרם הסוגייתי - עיון בסוגיה הראשונה בפרק השביעי של מסכת ברכות 225 . 1 מבוא 225 . 2 המתחים המרכזיים של הסוגיה וביסוים במשנה שבראשה . 3 229 היררכיה בקבוצת השווים . 4 231 הקהילה ו"האחר" . 5 264 רוחבו של הגבול - "האחר הנייד" . 6 271 ההיררכיה בברכות כשיקוף ההיררכיה האנושית . 7 305 אופיה של ברכת הזימון - מה בין זימון להוצאת אחר ידי חובתו 316 סיכום : ההשלכות על חקר ספרות חז"ל 320 נספרו : מונחי סעודה 327 ביבליוגרפיה וקיצורים 334 מפתחות 341  אל הספר
הקיבוץ המאוחד