רשימת מאמרים שקדמו לפרקי הספר

פרק : 2 . 'Defining the Post-Modern Period in Jewish History ' , in E . Lederhendler . J Wrtheimer ( eds . ) , Text and Context : Essays in Modern Jewish History and Historiography in Honor of Ismar Schorsch ( Jewish Theological Seminary : ( New York , 2005 " התקופה הפוסט מודרנית בהיסטוריה היהודית , " אמיר הורוביץ ואחרים ( עורכים , ( העבר ומעבר לו : עיונים בהיסטוריה ובפילוסופיה , רעננה תשס"ו . פרק : 3 European Jewish History . ( Littman Library of Jewish Civilization : Oxford , 'Jewish History Across Borders' , in J . Cohen , M . Rosman ( eds . ) , Rethinking 2009 ) פרק : 4 . Hybrid With What ? The Variable Contexts of Polish Jewish Culture ' , in A Norich , Y . Eliav , ( eds . ) , Jewish Cultures and Literatures , ( Brown Judaica ( Series : Providence , 2007 פרק : 5 Contribulion to Civilization ( The Littman Library of Jewish Civilization : tion" Then and Now ' , in J . Cohen , R . I . Cohen ( eds . ) , The Jewish 'From Counterculture to Subculture to Multiculture : The "Jewish Conl...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד