לכידות היסטורית?

בכל דרך שבה היסטוריון מגדיר את הקולקטיביות היהודית , שההיסטוריה שלה היא נושא למחקר , שאלה נוספת שמוכרחים להתמודד עמה היא שאלת הלכידות ( coherence ) של ההיסטוריה היהודית . ללכידות המשוערת עשויים להיות שני ממדים נ ממד אנכי , האם האירועים הקשורים ביהודים בזמנים שונים , מימי התנ"ך ועד ימינו אנו , יכולים להצטרף לנרטיב אחד אינטגרלי , רציף , שיש בו קשרי גומלין בין האירועים ; וממד אופקי , האם כל היהודים בכל מקום בכל תקופה נתונה - ובמשך ההיסטוריה כולה - 47 מהווים ישות מאוחדת , והם חלק מאותו סיפור . במילים אחרות : האם ; 51 ( 2000 ) Fo ; 1 . 45 השוו עם ההגדרה הפוליתטית של התרבות היהודית המוצעת בפרק הרביעי . . 47 . xxv ( 2002 ) Biale . 46 אשר לעמדה בדודה על אחדות ההיסטוריה היהודית בשני הממדים , ראו בער ודינור , 'מגמתנו / המבוא שלהם לחוברת הראשונה של כתב העת של החברה ההיסטורית הישראלית , ציון , בשנת . 1935 אשר לניתוח וביקורת של הדעה הזאת , ראו ק ונפורטי ( תשס"ו , ( פרק , 5 רז רקוצקין ( תשנ"ז , ( פרקים 3 ו . 4 קיימת לכידות בהיסטוריה היהודית מימי התנ"ך ועד ימינו אנו ? האם לכל היהודים יש היסטוריה משו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד