ביבליוגרפיה

ספרות ראשונית אברמוביץ , ' אהבה . ש"י אברמוביץ , ' 'אהבה לאומית ותולדותיה , ' המליץ , כ"ו באלול תרל"ח . אברמוביץ , ' הברנש הקטן . הנ"ל , הברנש הקטן , ירושלים תשס"ג . אברמוביץ , ' חנוך . הנ"ל , 'מכתב על דבר החנוף , המגיד , כ"ג בתמוז תרי"ז . אברמוביץ , ' חנוך בנות . הנ"ל , 'ברדיטשוב , ' המגיד , י"ט במרחשוון תר"ך . אברמוביץ , ' כתבים . הנ"ל , כל כתבי מנדלי מוכר ספרים , תל אביב . 1974 אברמוביץ , ' מה אנו . הנ"ל , 'מה אנו , ' השחר , ו ( תרל"ה 526 , ( . 534 אברמוביץ , ' משפט . הנ"ל , משפט שלום , ווילנא תר"ך . אברמוביץ , עולם שאבד . H . Abramowicz , Prof iles of a Lost World , Detroit 1999 . אוירבך , אבי הנחל . א"ז אויערבאך , אבי הנחל , ירושלים תשנ"א . אושינסקי , חינוך . Moscow 1978 . K . D . Ushinsky , Man as the Object of Education , אושינסקי , כתבים . Idem , Selected Works , Moscow 1975 איליא , אלפי מנשה . מנשה מאיליא , אלפי מנשה , וילנה תקפ"ב . איסרל , מנוחה . י"א איסרל , מנוחה וקדושה , וילנה תרכ"ד . איש הורוויץ , אתא בקר . י"ב הלוי איש הורויץ , 'אתא בקר , ' הבקר אור , א ( תרל"ו 396 , (...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד