פרק רביעי: המורה

חולמים נעלמים , 1 ממע 0 י דברים ומרבי תפארת . החזון , תחושת השליחות והאידיאה החינוכית כשלעצמם לא היה בהם די כדי להניע את המהלך הגדול של קידום מערכת החינוך המשכילית . כאמור לעיל , בהיבט הפרקטי היה צורך בקיומם של ארבעה תנאים הכרחיים : תמיכה פוליטית , מקורות מימון , מעגל פוטנציאלי של תלמידים וצוות הוראה מיומן . פרק זה יתמקד במרכיב הרביעי ברשימה זו , קרי , בהיבטים שונים הקשורים לעולמם ולדרכי פעילותם של המורה והמורה המשכילים . כנושאים אחרים הנידונים בחיבור זה , גם קבוצה חברתית זו לא זכתה כמעט להתייחסות מחקרית , וזאת למרות שבצוות המורות והמורים , שהוו את לב לבה של מערכת החינוך המשכילית , היו תלויים לא רק אופיו ומידת הצלחתו של המוסד אלא למעשה עצם קיומו . דבר זה היה נכון הן לגבי מערכת החינוך המשכילית הפרטית והן לגבי בתי הספר הממשלתיים ליהודים בהם היוו המורות והמורים את 2 חוט השדרה המקצועי . מכאן נובעת החשיבות שבבחינת עולמם של המורים בבתי הספר המשכיליים , על ההיבטים האידיאיים , הפדגוגיים 3 והחברתיים שנלוו לכך . כפי שראינו , תפסו המשכילים את עצמם כעילית משרתת שעליה מוטלת המשימה להנחיל לחברה היהו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד