שרון עם מפקד חזית הדרום במלחמה יוהכ"פ רא"ל בר-לב בחפ"ק הצליחה