איגרתו של הרב שלמה בכור חוצין ב "הדובר"

טופס מכתב הנשלח לתפארת השר נ"י משה מנטפיורי הי"ו המשך אשר נערך למ"ע ה"ח המפורסם מגיליון רבי יחיאל בריל [ הלבנון , שנה חמישית , תרכ"ח , , 22 . 1 . 1868 גיליון מס' , 4 עמ' 62 [ 64 נ"י . לאיש אשר יאה לו . לו נאה ולא [ ולו ] נאה כבוד שבעולם . ואין אתנו יודע עד מה ואין לנו כי אם פה להשיב . ולמרום נמנו בעדו שיאריך שנותיו לדור דורים . והנה קודם יוה"ך [ יוה"כ , יום הכיפורים ] שעבר מ"ע ה"ח ס"י יצחק לוריאן הודיע למעלת רבני עירנו שישלחו פקודה לכל מתי קהילות שיתפללו בעד האיש משה בליל הסליחות וגם הרבנים נדרשו לבקשתו בלב תמים ובנפש חפיצה וגם הם הודיעו לכל הקהילות שיברכו את השר אחר תפילת כל נדרי כנהוג ומה מאד שמחתי לשמע את הברכה מפי ש"ץ בקדושה ובמהרה וכל העם עונים אחריו אמן גם אני אברך מקירות לבי את הצדיק לפני ק "ק קוראי הלבנון . ואשא בעדו רנה ותפלה לפני הבורא שיענהו משמי קדשו . ויתן לו כל משאלות לבו ועצתו ימלא . לטובת אחינו בית ישראל הענים והאביונים . הנפוצים בכל קצוי תבל . ויגדיל כבודו והוד והדר ישוה עליו . וארשת שפתיו [ ביטוי שפתיו , לפי 'וארשת שפתיו בל מנעת , ' תהלים כא , ג ] בל ימנע סלה . כי צ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד