איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצין ב"מגיד מישרים"

מצות נשואין [ מכתב מיחזקאל עזרא יהושע הלוי מבגדאד מי"א סיון התר"ן , בו מבקש עזרה לבנות עניות המבקשות להנשא . [ בסוף המכתב באה הפסקה הבאה : גם אני הנני בא לחלות את פני אחינו אנשי גאולתינו המתנדבים בעם אלהי אברהם להעתיר לבקשת ה' המרומם הדרשן המהולל כמהר"ר יחזקאל עזרא יהושוע הלוי הי"ו הפקיד על הנשואין פה בגדאד יע"א להעניק לו מטובם כברכת ה' אשר נתן להם למען תחזקנה ידיו לעמוד על המשמר משמרת הקדש ונאמן בעל הגמול לשלם להם שכר פעולתם אורך ימים ושנות חיים גם עושר גם כבוד ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו בעתירת הדשו"ט כל הימים שלמה בכור חוצץ ס"ט מגיד מישרים , שנה אי , גיליון מסי jinn n , 23 תר"ן , עמי 5 6 יקר סהדתא יום עש"ק [ ערב שבת קודש ] בשבוע שעברה י"ט אלול התרנ"א האיר וזרח אל עבר פנינו מעלת הח' השלם והכולל שד"ר הנהוג דק"ק בני מערבא דבירושלים עיה"ק תובב"א והוא מוהר"ר אברהם חלאווא הי"ו הר' הזה דעתו יפה ומעורבת עם הבריות ואשר בדברו מערי"ב ערבי"ם שד"ר לן מר חלוותא , ולא לדידן הוא צריך וכבר כתוב עליו דמר מפנם ממלל רכרכן מעלת הרב המובהק מנה ר"ר שלמה בכור חוצץ הי"ו והיא נדפסה לו במ"ע "הפרח" שנת תרמ"...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד