איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצין ב"הצפירה"

פרס בגדאד , במדינת בבל רבתי ט"ו באב תרל"ד . החיים והשלום מאדון השלום יחולו ויאתיו על ראש הח' היקר החוקר וכר . כמוהר"ר חיים זעליג סלאנימסקי נ"י מה מאוד שמח לבי ויגל כבודי ותעלוזנה כליותי בהתבשרי מהמודעה אשר שלח אלי מעכ"ת כי נכון מעלתו להוציא לאור מ "ע בלשון עבר בשם הצפירה מדי שבוע בשבוע כולל עניני פאליטיק ודברי חכמה ודעת "ידיעות העולם והטבע וכו , "' והנה כל מי שיש לו מוח בקדקדו יוכל להבין ולדעת שמ"ע כזה הוא טוב ויפה ומועיל לכל אדם ובפרט לנו , אנחנו אנשי ארצות המזרח הרחוקים מאדם העיר , ולא הורגלנו מעולם לדעת לשונות אירופא , ולא נסינו באלה להבין מכתבי עתים הערוכים בלשונות לועז האוצרים בקרבם עניני מדע והשכל . אי לזאת לנו נאה ולנו יאה לשמוח כשמחה בקציר על המציאה היקרה הזאת , כי לבבנו נכון ובטוח שמעלתו יש לאל ידו לרוות ולהשביע את נפשנו השוקקה למי החכמה והמדע במכתבו העתי היקר הערוך בלשונינו הקדוש והטהור , ואני תפלה לאל נורא עלילה שיעזרהו לבצע את אשר החל ויגמור בעדו לתועלת וטובת בני עמנו , ויברך ה' חילו ופועל ידיו ירצה לכל אחבי"י אכי"ר . ומדי דברי לא אמנע מלהורות ולהלל בשער בת רבים את החברה הנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד