איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצין ב"המגיד"

ע"ד [ על דבר ] רוברת "מקיצי נרדמים " . שמחנו לשמוע כי עוד טרם הגיעו דברינו בגיליון 54 לאחינו בבבל התעוררו מעצמם לדבר הטוב בנוגע להחברה הנ"ל כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים בדברי המכתב המובא למטה . ובזה אנחנו נותנים כח והשראה אל הרב החכם כותב המכתב להיות סוכן לאסיפת חתומים לחברה הנ"ל בעיר בבל וסביבותיה , וכל מי שיחפוץ מעתה לכתוב ידו לחברתנו שמה , יפנה בטובו אל בעל המכתב ה"ה [ הלא הוא ] הרב החכם שלמה יהושוע דוד ח' בכור ת דו צדקה חוצץ ז"ל היושב בבבל , וישיג מבוקשו . ועל יתר הדברים נודיע אל החכם הכותב במכתב פרטי אי"ה . המו"ל ואלה דברי המכתב : היום ער"ה [ ערב ראש השנה ] של שנת תרכ"ג הוליד שלום רב וישע רב לקראת הדרת ומעלת הרב המפורסם בקצוי ארץ ועם רחוקים מוה"רר אליעזר ליפמאן זילבערמאן נר"ו . המכתב העתי של האדון מעכ"ת הגיע אל ארצנו וראינו בו שנתייסר אצלכם חברה נכבדה נקראת בשם "מקיצי נרדמים" שרוצים להדפיס ולהוציא לאור ספרים כ"י [ כתבי יד ] יקרים מקדמונינו אשר לא ראו אור הדפוס מעולם ולהפיצם בקרב ישראל וכל אחד מבני החברה יתן סך קצוב שמונה פראנק לשנה ומסכום הכסף המאוסף לשנה תדפיסו חבורים יקרים לפי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד