בס"ד [בסיעתא דשמיא] ספר חנוך לנער

ללמד לנערי בני ישראל חקי ועניני דרך ארץ להורותם את הדרך אשר ילכו בו לסוב להם כל הימים ; שע 7 א' בני אהובי הלא תדעו שחכמינו ז"ל אמרו שדרך ארץ קדמה לתורה . עוד אמרו יפה ת"ת [ תלמוד תורה ] עם דרך ארץ ואם אין דרך ארץ אין תורה . לזאת איפוא טרם תכנסו לבית המדרש לשמוע בלימודים עמדו נא בפתח השער ואשנה לכם פרק אחד מהל' [ מהלכות ] דרך ארץ . והיה כאשר תורגלו כמו בשבתכם בבית ובלכתכם בדרך ובשכבכם ובקומכם אז תבואו לפני ולפנים לקחת לקח מפי מורים מומחים העוסקים במלאכת ה' באמונה . ואם ככה אתם עושים תמצאו חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם . וכל רואיכם יכיר אתכם כי זרע ברך ה' אתם . ואמרו כל הגוים אין חכם ונבון כגוי הגדול הזה ; עתה הקבצו ושמעו בניי עקבו ושימו לבבכם לכל הדברים אשר אני דובר באזניכם היום הזה ; ראשית חובתכם להוקיר ולכבד אבותיכם ואמותיכם לאהבה אותם אהבה נאמנה מקרב ולב עמוק . ליראה אותם לסור למשמעתם . כי השוה הכתוב כבודם ומוראם לכבוד מורא הקדוש ברוך הוא . והמוקירם והמכבדם כאלו מוקיר ומכבד הש"ית [ השם יתברך ;[ ומהו מורא לא תשבו במקומם המיוחד להם לעמוד שם בסוד ישרים וזקנים . או מקום המיוחד להם להתפלל ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד