שער הספר 'אמרי ששון'

ספר אמרי ששון הנותן אמרי שפר אמרות טהורות * מפנינים יקרות * הנהגות ישרות * ויחנו במוסרות * לדעת מוסר הסכל לפתי ולסכל * מאת הרב הגדול מעוז ומגדול * המקובל האלהי סובר הרזים רבין חסידא כקש"ת ששון מרדכי משה זלה"ה פה בגדאד יע"א שנת ששון ושמחה בהוצאות הדט"ל שלמה בכור חוצין ס"ט הסכמה לספר אמרי ששון הסכמת הדד השלם והכולל אור גולל זר"ק בנש"ק [ זרע קודש בנם של קדושים ] איש צדיק תמים כמהר"ר יצחק ח' מרדכי הי"ו נכד הרב המחבר ולה "ה . מה מאד שמח לבי ויגל כבודי בראותי כי קצת מכתבי מו"ז [ מורי זקני ] סבא קדישא הרב הגדול מעוז ומגדול המקובל האלהי כקש"ת ששון מרדכי משה זלה"ה יצאו לאור הדפוס בהוצאת שב"ח הי"ו . בשם אמרי ששון ויה"ר [ ויהי רצון ] שיראה פרי בעמלו ויצו ה' אתו את הברכה וששון ושמחה ישיג מעתה ועד כולם אכי"ר . והנני בדל מסכים הולך לבלתי ישיגו אחרים את גבולו לשוב ולהדפיסו מכאן עד כ"ה שנים . ולהשומעים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב : החותם פה בגדאד בש"א [ בשבוע א ] לחדש סיון בש' [ בשנת ] ש * ש * י * ם ושמחים לעשות רצון קוניהם .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד