ביבליוגרפיה

אלכסנדר , אסתר . ( 1997 ) דמותה של אפליה — נשים בעבודה . בתוך : ענת מאור ( עורכת , ( נשים הכוח העולה ( עמ' . ( 44-37 תל אביב : ספריית פועלים . אמנסטי אינטרנציונל . ( 1995 ) רו"ח שנתי , 1995 חוברת נזירצ . אנגלס , פרידריך . ( 1940 ) מוצא המשפחה , המדינה והקניין הפרטי . ( תרגום : ד . פרוחובניק . ( תל אביב : ספריית פועלים . באומל , יהודית תידור ( ג'ודי ) . ( 1993 ) קבוצת ה"צנרשאפט" כדוגמה להתארגנות נשים לעזרה הדדית במחנות . דפימ לחקר תקופת השואה , . ( 1994 / 5 ) . — . 127-107 , 10 חקר האשה והמשפחה בתקופת השואה — סקירה היסטוריוגרפית . יהדות ומגנו , . 60-45 , 9 . ( 1998 / 9 ) . — נשים ומגדר בשואה . יהדות ונענו , . 307-303 , 13 ביז'אווי , סילביה . ( 1999 ) משפחות בישראל : בין משפחתיות לפוסט מודרניות . בתוך : דפנה יזרעאלי ואחרות ( עורכות , ( מין , מיגרר , פוליטיקה ( עמ' . ( 107-67 תל אביב : קו אדום . בלאו , פיטר מ ,. וסקוט , ריצ'ארד ו . . ( 1967 ) ארגונים פורמליים ( תרגום : יצחק טישלר . ( תל אביב : יחדיו . בן מאיר , דב . ( 1988 ) העבודה ההתנדבותית כישראל הלכה למעשה . ירושלים ותל אביב : כרטא . ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ